کاردانی امور اداری نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

برنامه کلاسی مهندسی مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کاردانی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ورودی جدید نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کارشناسی مدیریت کسب و کار (ترم دوم)

برنامه کلاسی کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده برنامه کلاسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات (ترم دوم)

برنامه کلاسی مهندسی مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی-نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کاردانی فنی معدن-فراوری مواد معدنی بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده (ترم دوم)

برنامه مهندسی فناوری معدن-استخراج معادن زیرزمینی بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کاردانی ایمنی بهداشت و محیط زیست در معادن نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه مهندسی فناوری فراوری مواد معدنی فلزی بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کاردانی بازرگانی-انبارداری نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کاردانی فنی معدن-استخراج بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه مهندسی فناوری معدن-استخراج معادن زیرزمینی ورودی جدید بهمن ۱۴۰۱ (غیرمرتبط)

برنامه کلاسی کاردانی ایمنی بهداشت و محیط زیست در معادن -نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی کاردانی فنی برق-برق صنعتی

برنامه کلاسی کاردانی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی – نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کارشناسی HSE نیمسال بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کاردانی شبکه های کامپیوتری نیمسال بهمن ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه دروس رشته مهندسی ایمنی و سلامت و محیط زیست (ورودی جدید) ۱۴۰۲-۱۴۰۱ hes